0
0

Algemene voorwaarden

1. De hiernavolgende algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing op élke contractuele relatie met VRSPLUS. Aanvaarding ervan impliceert tevens dat de klant van VRSPLUS volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden, ongeacht de wijze en het tijdstip waarop deze aan VRSPLUS zouden meegedeeld zijn.

 

2. De prijsoffertes van VRSPLUS zijn 14 dagen geldig, tenzij de offerte uitdrukkelijk een andere termijn vermeldt.

 

3. Een door VRSPLUS aangegeven of bevestigde leveringstermijn is in principe steeds louter indicatief. Enkel indien VRSPLUS zich, bij wijze van resultaatsverbintenis, zélf schriftelijk en in duidelijke bewoordingen verbindt om een leveringstermijn zeer stipt na te leven, geldt het tegendeel. Een vertraging in de levering kan in hoofde van VRSPLUS ten vroegste na het verstrijken van 3x de indicatieve leveringstermijn geacht worden abnormaal te zijn en een aanleiding voor ingebrekestelling. VRSPLUS is evenwel nooit aansprakelijk voor de vertraging ingevolge overmacht. Overmacht duidt op elke gebeurtenis onafhankelijk van de wil der partijen. VRSPLUS is evenmin aansprakelijk ingevolge vertragingen te wijten aan haar eigen leveranciers bij de levering van essentiële onderdelen. De klant verzaakt, afgezien van een mogelijke ontbindingsvordering, aan elk ander verhaal, en in het bijzonder aan de toekenning van enige vorm van schadevergoeding die niet werd voorzien in onderhavige algemene voorwaarden.

 

4. De bestellingen worden gefactureerd tegen de overeengekomen prijzen en voorwaarden. Elke taks of belasting betaalbaar of te betalen op de prijzen van VRSPLUS is steeds ten laste van de klant. VRSPLUS behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om, tenzij dwingende wetsbepalingen het haar verbieden, de overeengekomen prijs te verhogen indien, na de totstandkoming van de overeenkomst, één of meer kostprijsfactoren (incl. doch niet uitsluitend de prijzen van grondstoffen en energie en de loonkost) een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden.

 

5. De prijs is, behoudens andersluidende overeenkomst of vermelding op de factuur contant betaalbaar. Het bedrag van de factuur moet netto worden betaald. Disconto- en bankkosten zijn ten laste van de koper. Ongeacht de wijze van betaling wordt betaling niet geacht te hebben plaatsgevonden dan nadat het volledige bedrag onherroepelijk op rekening van VRSPLUS is bijgeschreven. De facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van VRSPLUS. In geval van laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd is op het onbetaalde factuurbedrag t.b.v. 10 % op jaarbasis, meer een forfaitaire schadevergoeding t.b.v. 10% van het onbetaalde factuurbedrag met een minimum van 37,50 €.

 


6. Een ongegronde niet- of onvolledige betaling van één factuur door de klant verleent aan VRSPLUS het recht om al haar bestaande contractuele verplichtingen t.a.v. die klant op te schorten. Tevens worden in dergelijk geval alle, ook niet-vervallen, facturen uitgeschreven aan de klant meteen opeisbaar.

 

7. De klant is verplicht om de geleverde goederen op het afgesproken tijdstip in ontvangst te nemen. De klant verbindt er zich tevens toe om de verkochte goederen bij de levering onmiddellijk te onderzoeken en na te gaan of de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde goederen overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. Na voltooiing van zijn onderzoek zal de klant de leveringsbon aftekenen voor ontvangst. Eventuele zichtbare gebreken of zichtbare non-conformiteit dienen op de leveringsbon te worden vermeld of uiterlijk binnen de termijn van 5 werkdagen schriftelijk te worden gemeld, waarbij de klant de gebreken/non-conformiteit op gedetailleerde wijze dient te beschrijven. Het gebruik van de geleverde goederen door de klant impliceert de onherroepelijke aanvaarding ervan. De klant verbindt er zich tevens toe om bij ontvangst van de factuur onmiddellijk te controleren of ze overeenstemt met de overeenkomst en de uitvoering ervan. Eventueel protest tegen de facturen dient schriftelijk te gebeuren binnen de 14 kalenderdagen na de factuurdatum. Het protest dient welomschreven te zijn en steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden. De klant erkent dat gebrek aan protest binnen voornoemde termijn zal gelden als aanvaarding van de factuur en desgevallend de erin opgenomen afrekening.

 

8. Wat betreft de verborgen gebreken geldt dat deze slechts tot vergoeding aanleiding geven indien zij met bekwame spoed zijn opgespoord en binnen de 10 kalenderdagen na ontdekking ervan schriftelijk worden gemeld. Verborgen gebreken kunnen uitsluitend tot vergoeding aanleiding geven indien de goederen niet door de klant zelf op enige wijze werden gemanipuleerd tijdens of na de werken. Bovendien is een vordering op grond van verborgen gebreken slechts mogelijk tot 2 jaar na de aankoop. Verborgen gebreken waaromtrent VRSPLUS aantoont dat er in haren hoofde een “onoverwinnelijke onwetendheid” bestaat, geven nooit aanleiding tot vrijwaring. De eventuele vergoeding voor verborgen gebreken zal de prijs van de geleverde goederen niet overschrijden. De immateriële, indirecte, lichamelijke of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden kan nooit aanleiding geven tot schadeloosstelling. VRSPLUS conformeert zich tevens met de wet Productaansprakelijkheid met dien verstande dat zij nooit aansprakelijk is indien de schade die wordt veroorzaakt niet alleen te wijten is aan een gebrek in het product, maar ook aan een fout of nalatigheid van de klant of van een persoon voor wie de klant verantwoordelijk is.
Wat betreft tweedehands toestellen - demonstratie- en toonzaalmodellen zijn ook te beschouwen als tweedehands toestellen- is VRSPLUS aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering en dat zich manifesteert binnen een termijn van 1 jaar te rekenen vanaf de levering. Tweedehands toestellen -demonstratie- en toonzaalmodellen zijn ook te beschouwen als tweede handstoestellen- worden evenwel steeds verkocht in de staat waarin ze zich bevinden, met inbegrip van hun zichtbare en verborgen gebreken, die door de klant worden aanvaard.

 

9. Voor zover VRSPLUS bij de uitvoering van haar verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden is zij niet aansprakelijk voor zware of opzettelijke fouten begaan door deze derden. VRSPLUS zelf is enkel aansprakelijk ingeval van bedrog, fraude, opzettelijke fout en zware fout. VRSPLUS is, behoudens andersluidende wettelijke bepalingen van dwingend recht, nooit aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte, lichamelijke of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.

 

10. De eigendom van het verkochte goed zal pas worden overgedragen op de klant na de volledige voldoening door de klant van al hetgeen als tegenprestatie van de door VRSPLUS geleverde of te leveren goederen aan VRSPLUS verschuldigd is, met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten, intresten en eventuele schadevergoedingen. Niettemin zullen de risico's van het verlies of de vernietiging van het verkochte goed integraal worden gedragen door de klant vanaf het moment dat hij het goed in ontvangst neemt in de lokalen van VRSPLUS. Indien de bestelde goederen dienen te worden geleverd op een door de klant aangeduid adres, reizen zij steeds op risico van de klant.

 

11. Ingeval van contractuele wanprestatie, heeft de klant, behoudens andersluidende wettelijke bepalingen van dwingend recht, enkel het recht om de overeenkomst te ontbinden ingeval van zware fout in hoofde van VRSPLUS en indien de klant VRSPLUS uiterlijk 14 dagen na de ontdekking van de zware fout schriftelijk in kennis stelt.

 

12. VRSPLUS heef het recht om de overeenkomst met de klant te allen tijde met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding te ontbinden in de volgende gevallen: (i) indien de klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van tenminste 14 kalenderdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de (tijdige en behoorlijke) nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;(ii) In het bijzonder indien de klant in gebreke blijft om binnen de 14 kalenderdagen na aangetekende ingebrekestelling de bestelde goederen af te halen; (iii) bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement door de klant; (iv) indien beslag wordt gelegd op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de klant.
Ingeval van ontbinding ten laste van de klant behoudt VRSPLUS zich tevens het recht voor om een vergoeding te vorderen voor de kosten, gederfde winst, rente en schade die zij lijdt en worden alle vorderingen van VRSPLUS t.a.v. de klant onmiddellijk opeisbaar. In de gevallen sub (i) en (ii) is ingeval van ontbinding in elk geval een minimale schadevergoeding verschuldigd door de klant t.b.v. 25% van de overeengekomen prijs.

 

13. Wat betreft herstellingen, die niet onder de wettelijke garantiebepalingen vallen (cf. supra), geldt dat de klant erkent en aanvaardt dat zowel het opsporen als het oplossen van het gemelde probleem middelenverbintenissen zijn. VRSPLUS verbindt er zich toe om het probleem zoals een normale, bekwame en gelijkaardige firma in dezelfde situatie te analyseren. VRSPLUS geeft geen garanties omtrent het tijdsbestek waarbinnen de analyse en/of oplossing zal kunnen plaatsvinden, noch omtrent de effectieve mogelijkheid van een, o.m. rekening houdende met de herstelprijs, redelijke oplossing. Ook indien uiteindelijk geen redelijke oplossing kan worden geboden of indien de klant niet op de voorgestelde oplossing wenst in te gaan, blijven de door VRSPLUS geleverde prestaties, zoals het onderzoek en het opmaken van een herstelbestek, te vergoeden. Indien de klant een voor onderzoek/herstel/bestek binnengebracht toestel niet ophaalt zullen tevens de stockage- en verwijderingskosten worden aangerekend.

 

14. Verkochte goederen worden nooit teruggenomen of geruild voor een ander toestel.

 

15. In geval van betwisting zijn, behoudens andersluidende wettelijke bepalingen van dwingend recht, uitsluitend de rechtbanken van het gebied waarin de maatschappelijke zetel van VRSPLUS gevestigd is, bevoegd. Nietigheid van één of meerdere bedingen uit onderhavige algemene voorwaarden geeft nooit aanleiding tot nietigheid van de overige bedingen en geeft a fortiori nooit aanleiding tot de nietigheid van de overeenkomst op zich.

 

Voor alle vragen

Contact

Contacteer ons op het volgende nummer

011494690

E-mail

E-mail

[email protected]

Social media

Socials

VRS+

John Cockerillstraat 29
3920 Lommel
België Bekijk op Google Maps

BE0676807206

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »